Kiko un konsehero di invershon por nifiká pa bo?

Nos konseheronan di invershon ta duna un konseho kompletamente independiente tokante organisashon di bo atministrashon di kapital. Nan por duna bo guia den formulashon di disposishon pa tuma riesgo di bo fondo di penshun i formuslashon di guia pa invershon.

Fuera di esei, nan por monitor bo atministradónan di kapital i inventarisá nan performance ophetivamente i kompará esei ku e guianan di invershon. Den e kuadro ei nos konseheronan di invershon no ta wak solamente e banda di aktivo, pero tambe e banda di pasivo di e balansa. Asina nos por monitor e desaroyo di e porsentahe di kobertura i reportá e kousanan di un subida òf bahada di dje na bo periódikamente. Tambe formulashon i kontròl di proseduranan pa atministrashon di kapital i reportahe na e supervisor ta forma parti di nos servisio.

Algun ehèmpel konkreto:

  • Duna asistensia den formulashon di liñanan di guia pa invershon
  • Monitor kumplimentu ku guianan di invershon di parti di bo atministradónan di kapital
  • Duna guia den selekshon di atministradó di kapital i manager fidusiario
  • Monitor porsentahe di kobertura i reportá tokante kousanan di un subida òf bahada di e
  • porsentahe di kobertura.
  • Formulá i kontrolá proseduranan pa implementashon di e maneho di invershon

Pa mas informashon abo por kontakto Nathalie Houwaart.

nathalie.houwaart@montae.nl
+31 (0)6 23 92 66 13